Jeg har med denne slægts tavle fuldt navnet Miland, Milland, Milandt gennem kirkebøger og rigsarkivet, og det er lykkedes at spore navnet tilbage til 1780 hvor det fortaber sig idet Herman Georg Chr. som var arrestforvarer i Hillerød og efter sigende skulle være Prøjsisk soldat, ikke kan spores tilbage.
Åsagen til de mange stavemåder forårsages af de håndskrevne kirke bøger, hvor kordegne og præster ikke altid havde den mest læselige håndskrift.

I min undersøgelse er jeg en del gange stødt på en opfattelse/formodning, som siger at familien skulle være knyttet sammen med familien Milan som er efterkommere Gabriel Milan tidligere guvernør over de Vest Indiske Øer, og om hvem H.C Terslin har skrevet en bog. LINK

Der er imidlertid intet der tyder på det, selv om begge familier i nyere tid stammer fra nordsjælland.

Jeg har fået dette bekræftet i bogen.
Se titat fra Terslin’s bog:

Milan (Meylan, Miland etc),
hvis eventuelle Forbindelse med de foregaaende ikke kan ses.
—————————————————————————————————
1707 levede en Isaac Milan, tilhørende Handelsstanden, i Hamborg
(Personalhist. Tidsskr. 2. Bd. 1893, S. 103).
De to Brødre (om denne Slægt se fr. og tysk reform. Kb. og Christonjesedlerne):
I. Isaac Milan (el. Meilan), Tobaksplantør i Roskilde, f. i Farensvol(?),
Brandenburg, † 8—2—1739, gift med Anne Celler (eller
Duriau). — Børn:
——————————————————————————————-
1. Anne Meilan, f. i Roskilde 25—8—1728, dbt. 5—9—1728
(fransk reform. Kb.). Gudmoder: Anne Cathrine d’Elbrat (Jacob
Meilans Hustru). Det er vistnok hende, som if. tysk reform.
Kb. 1748 blev gift med Christof Fred Denis.
———————————————————————————————
2. Marie Meylan, f. 12—10—1730 i Roskilde, døbt fr. ref. 22—10
—1730. Farbroder og Gudfader: Jacob Meylan. Gift 16—1—
1750 til Parykmager Poul Gregoire Lollier.
————————————————————————————————–
3. Jeanne Meylan, f. 7—5—1732. Det er muligt hende, der 1756
kaldes Johanne Meylan og bliver gift med Joh. Henrik Crantz
(tysk ref.).
———————————————————————————————
4. Jacob Meilan, f. 15—1—1734 (el. 15—10—1733).
———————————————————————————————
5. Susanne Milan, f. 21—12—1735.
———————————————————————————————
6. Abigail Melan, f. 24—6—1738.
———————————————————————————————
7. Elisabeth Milan, viet 8—4—1745 til Daniel, Søn af Isaac Fournaise,
Tobaksplantør a StupKeug.
II. Jacob Meylan (el. Milan), f. 1693, † 12—3—1762, 69 Aar gl., fr.
ref., Tobaksplantør i Roskilde. Gift med Anne Cathrine d’Elbrat
(el. Belbrat), f 22—12—1762, 75 Aar gl. — Børn:
1. Frederik Meylan, f. 6—9—1726, † 28—10—1741, fr. ref.
2. Marie Madeleine Meylan, f. 8—8—1731, dbt. 12—8—1731, †
30—10—1732 fr. ref.
———————————————————————————————
Georg Meiland, f. 21—2—1605 i Saksen. Sognepr. t. Marie K., Helsingør,
12—2 1637, † 25—3—51. Skifte efter ham 4—9—51. Gift med
Enken efter Sognepr. t. Marie K., Th. Lund, Marieke Owe. Ingen Børn
(Hostrup Schultz, S. 85).
———————————————————————————————
Anna Christine (Kristine) Meiland (Meylandt) var gift med Peder
Olufsen Lundt af Veggerløse, der blev kaldet til Præst i Grevinge, Ods
Herred, 21—5—1712. Han var født 1—6—1685, Student fra Nykøbing
F. 1706, cand. theol. 1709. De blev gift 1713. A. C. Meiland, f. i
Nyk. F. 1693, † i Holbæk 3—8—1773. I Ægteskabet var 1 Datter.
Lundt † 16—12 (el. 14—11) 1738). — „Udi Legems Anseelse var
han sin Formand (Pastor Bhi), lig; i Embede ikke mindre myndig; i Lærdommen
en god Bondepræst, men kunde dog ikke udelukkes af Syndens
Regimente” (if. Lyder Høyers Beskrivelse over Grevinge Sogn). —
Efter Wibergs Præstehist. og Ods Hrds. gejstlige Skifteprot. 1733—
67, S. 321.
———————————————————————————————
Christopher Milandt, Skrædder, 70 Aar, begravet 25—2—1753 Trinitatis
K., Kbhvn. (if. Lengnick).
———————————————————————————————
Josef Milahn (se Copulationsprot., Raadstuen, Kbhvn., 1763—83).
———————————————————————————————
Heinrich Meilandt, Bager (se Roskilde Bys Regnskab for 1720).
———————————————————————————————
Nicolaus Meiland fra Holsten (se Kbhvns. Universitets Distinktionsprot.
1764).
———————————————————————————————
Jacques Melan, levede 1721 i Fredericia (se H. Matthiessen: Fredericia,
S. 192). Han var fr. reform.
———————————————————————————————
Peter Meyland, Høker, † 16—10—1824, 44 Aar gl., Frue Kb., København.
———————————————————————————————
Joseph Pedersen Milandt, Spanier (se Sjæll. Reg. 1720, Fol. 324).
———————————————————————————————

Georg Chr. Miland, † 21—3—1834, 52 Aar gl., i Hillerød, Arrestforvarer
der. Gift med Jacobine Marie, f. Jacobsen.
Om denne Familie
oplyser Folketællingen 1834 i Hillerød følgende:
Georg Chr. Miland, 52 Aar, Arrestforvarer.
Jacobine Marie Jacobsen, 31 Aar, hans Kone.
Vilhelmine Georgine Miland, 14 Aar,
Jensine Oline Henriette Miland, 11 Aar,
Marie Frederikke Miland 1 ), 10 Aar,
Gusta Emilie Miland, 8 Aar,
Ferdinand Herman Ivar, 5 Aar,

Skiftet efter Arrestforvareren (if. Hillerød Skifteretsprot.) oplyser
følgende: 22—3—1834 indfandt Skifteretten sig i Arrestforvarer Georg
Chr. Milans Dødsbo. Han døde 21—3.
Tilstede var Enken Jacobine Marie og Børnene
Vilhelmine Georgina, 13 Aar,
Jensine Oline Henriette, 11 Aar,
Marie Frederikke, 8 Aar,
Gusta Emilie, 7 Aar, Ferdinand
Herman, 4 1 / 2 Aar (et fattigt Bo).
If. Familiens Opgivelse var sidstnævnte Ferdinand Herman Ivar Miland født 18—4—1830 i Hillerød, † Sept. 1907 i Helsingør. Murer.
Gift med Ane Kirstine Andersdatter (f. 1826 i Blidstrup S., † 8—12—1898 s. St.).
De havde flere Børn, de fleste fødte i Blidstrup S.
———————————————————————————————
Samuel Meilan, viet 3—1—1744, Søn af Jacob Meilan og Marie le
Maire (fr. reform.) 1 ). Det er muligt den Samuel Meylan, der 1783 nævnes
i Vartov.
1) se Christonjesedlerne.